Algemene voorwaarden voor wegvervoer

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER

Algemeen – Toepassing

Deze vervoersovereenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door de bepalingen
van het CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden.

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet
van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur
bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het
kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde.

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van
en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de vervoerder zal
vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

Lading – Lossing – Gewicht

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de
belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de
chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt
dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de
geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is,
wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of
verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het
door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er
incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de
transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken,
zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het
vervoer vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats
werd overeengekomen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde
gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan
zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn
overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt
vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door
de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk
welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben
aanvaard.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het
brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender
verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt
vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade
door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit
zouden kunnen voortvloeien.

Instructies

De aangestelden van de vervoerder kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de
vervoerder verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
– de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk
verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR)
– de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
– de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
– een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR).
– instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die
het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

Opslag

In het geval van opslag door de vervoerder, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met
braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen
gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

De aansprakelijkheid bedraagt in elk geval een maximum bedrag van 8,33 speciale
trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut
maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde
schadeoorzaak. De vervoerder is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder
economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

Immobilisatietijden

De vervoerder is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.

Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat de vervoerder een uur
laden en een uur lossen voor zijn rekening neemt. Na afloop van dit uur is de vervoerder
gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die uit deze bijkomende immobilisatietijd
voortvloeien.

De vervoerder is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die
voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van
het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

Aansprakelijkheid

De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de
toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van
afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade
ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of
nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn
aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval
beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

Facturatie – Betalingen – Pand/Retentie

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder
verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft de volledige
ritprijs verschuldigd aan de vervoerder.

Voor palletruil kan de vervoerder een bijkomende vergoeding aanrekenen.

Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de
vervoerder gevorderde bedragen.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op
de vermelde vervaldatum en zonder korting.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een
interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de vervoerder van
rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met
minimum van 10 % van het door de contractpartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze
redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele
rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder
ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij
betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn,
vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn
rechten en voorrechten mag uitoefenen.

Bovendien zal de vervoerder een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal
en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot
dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of
verschuldigd zal zijn.

Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag
en niettegenstaande enige samenloop zal de vervoerder schuldvergelijking dan wel schuldnovatie
kunnen toepassen op de verplichtingen die de vervoerder ten overstaan van haar contractspartij
heeft, en die deze laatsten op de vervoerder heeft. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze
afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van
schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

Slotbepalingen

In geval van enige betwisting tussen partijen, zijn, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1
CMR de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder bevoegd. Het Belgische
recht is van toepassing.

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet
van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.